Shop Mobile More Submit  Join Login
Group Info Group Founded 4 Years ago Statistics 24 Members
2,126 Pageviews26 Watchers

Gallery Folders

Opole
Lodzkie
Swietokrzyskie
Slaskie

Krótkie zasady/Short rules

1. Jesteśmy grupą, stworzoną po to, by zebrać w jednym miejscu wizerunki kościołów całej Polski.

2. By do nas dołączyć, nie musisz mieszkać w Polsce, wystarczy, że wśród Twoich prac znajdują się takie, przedstawiające polskie kościoły.

3. Z oczywistych względów skupiamy się głównie na fotografii, jednak prace wykonane techniką tradycyjną również będą akceptowane.

4. Prace wykonane niestarannie, niezgodne z tematyką grupy, niewyraźne, poruszone, prześwietlone itp. nie będą akceptowane.

(W każdym przypadku postaram się informować, dlaczego dana praca została odrzucona)

5. Zamieszczanie wszelkich treści antyreligijnych bądź profanujących kościoły, religię czy obrażających Boga i Jego wyznawców będzie karane dwukrotnym upomnieniem, a w przypadku braku poprawy usunięciem z grupy artysty i jego prac.

6. Kościoły w naszej galerii posegregowane są według województw, w których się znajdują, proszę o dodawanie prac do odpowiednich folderów

(Jeśli nie wiesz, w jakim województwie znajduje się dany kościół, napisz mi o tym w notce, postaram się to ustalić)

7. Pod koniec każdego miesiąca wybieram z galerii jedną pracę, która przez kolejny miesiąc będzie promowana na stronie grupy.

***


ENGLISH VERSION
(please correct me if it;s needed, my English is not perfect)

1. We are the group created to collect all images of polish churches in one place.

2. You don't have to live in Poland to be a member. If You have in Your collection any works showing the churches of Poland, join us!

3. Because of the obvious reasons, we capture mainly on photographies but traditional works are also accepted.

4. Regardless, incompatible with the theme of the group, moved, fuzzy, overlighted etc. works won't be accepted.

(In each case I will try to explain why was the work rejected)

5. Adding any contents which are antyreligious, profanate churches, religion or offend it, the God or the believers will cause a double reminder and in case of no changes - removal of an artist and his works from the group.

6. All the churches in our gallery are sorted by the regions where they are situated. Please respect the folders

(If U don't know in which region is situated a church from Your work, just write me and I will try to check it)

7. By the end of every month I will choose one work from the gallery which will be shown on the main page of the grup as a feature
POSZUKUJĘ POMOCNIKA! / CO-FOUNDERA!

Kochani!

Nieskromnie mówiąc, uważam, że istnienie grupy, w której w jednym miejscu zgromadzone są zdjęcia kościołów z całej Polski to świetny pomysł, ponieważ myślę, że w dziedzinie budownictwa sakralnego nasz kraj naprawdę ma się czym pochwalić. Bardzo cieszę się, że stopniowo przybywa nas tutaj coraz więcej i nie zamierzam w żadnym razie kasować tej grupy, jednak jak każdy z Was prawdopodobnie zauważył - moja aktywność tutaj ogranicza się ostatnimi czasy wyłącznie do akceptowania waszych prac, co i tak nie zawsze udaje mi się zrobić przed upływem terminu.

Chciałabym w tym miejscu ogromnie przeprosić :iconmonika-poland: za to, że do teraz nie dodałam przesłanego mi przez nią opisu kościoła, który widnieje na zdjęciu września. Przepraszam też :iconskarzynscy: za to, że Pana zdjęcia czekają w kolejce tak długo, aż się przeterminują.

Przyznaję pokornie - zaniedbałam tę grupę i znając własne możliwości czasowe przyznaję równie pokornie, że może się to powtórzyć. Dlatego tez postanowiłam zaprosić jednego bądź jedną z Was do współpracy przy prowadzeniu tej grupy.

Zgłoszenia wraz z krótką informacją, jak widzicie rozwój tej grupy i jaki macie na nią pomysł + jak wyglądacie z czasem, przesyłajcie w wiadomościach do końca maja!


PRACA ZIMY - GŁOSOWANIE!

A na koniec to, co powinnam zrobić już dawno temu - głosowanie na najlepszą pracę hm... nazwijmy to "zimy".
(W konkursie biorą udział wszystkie prace dodane od końca października do teraz)

Każdemu z Was przysługuje jeden głos, który oddajecie podając numer pracy, która najbardziej przypadła Wam do gustu w komentarzu pod tym postem.
Macie na to nieco ponad dwa tygodnie tj. od dziś do 12 maja.

Lista prac, na które możecie głosować znajduje się u dołu postu.

A na koniec WAŻNA WIADOMOŚĆ - zmieniam zasady dotyczące dodawania prac - od teraz zdjęcia i inne prace ukazujące wnętrza bądź   poszczególne zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne detale kościołów, czy też zdjęcia z odbywających się w nich uroczystości, RÓWNIEŻ BĘDĄ AKCEPTOWANE!

Miałam okazję przebywać niedawno na warsztatach w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu - zdjęcia świątyni wkrótce!

--

LOOKING FOR ASSISTANT! / CO-FOUNDER!

My Dears!

Being a bit immodest, I would  say, I believe that the existence of a group that gathered in one place the photos (and not only!) of churches from all Poland is a great idea, because I think that in the area of sacral buildings, our country really has something to be proud of. I am very pleased that we gradually come here more and more and in any case I'm going  to delete the group but as all of you probably noticed - my activity here in recent times is limited only to accept your works, and even this I not always manage to do before the deadline.

At this point I would like to excuse :iconmonika-poland: for the fact that until now I have not added here Your description of the church, which is shown in the photo in September. I would like to excuse also :iconskarzynscy: for the fact that your pictures are queued here until the deadline.

I humbly admit - I've neglected this group and, knowing my own time dispositions I have to humbly admit that it could happen again. That's why I've decided to invite one of you to cooperate with me in conducting the group

Your candidatures together with a brief information about how you see the development of the group and what idea for the group You have +  what are Your time dispositions, send me please in the private message (Note)until the end of May!THE BEST WORK OF WINTER - VOTATION!

And finally, what I had to do a long time ago - the votation for the best work of emm ... let's call it "winter".
(The competition involves all works submitted from the end of October by now)

Each one of You have one vote that You can give the work You like most, by sending under this post a comment with the number of the work.
You have a little more than two weeks to do this - May 12 is the deadline.

The list of the works which you can vote for You can find at the end of this post.

And at the finish - AN IMPORTANT NOTICE - I'm changing the rules of submissions - from now the photos and other works showing the interior or the individual, both internal and external details of the churches or pictures of the ceremonies taking place in them will also be accepted!

Recently I had the opportunity to stay  at a workshops at the Sanctuary of Divine Mercy in Poznan - I will submit the pictures of the  temple soon!

________________

1. My (Frozen) Place On Earth - Czchow In Poland by skarzynscy   2. Into The Sun - Church In Czchow by skarzynscy   3. Church In Heart Of Wieliczka City by skarzynscy
4. My Place On Earth - Czchow In Winter by skarzynscy   5. Winter's Days -Two Churches - Czchow - Poland by skarzynscy   6. Post-Camaldolian Monastery part of building POLAND by CinnamonGirlMika
7. Orthodox church of Bocki by CinnamonGirlMika   8. Orthodox church of Grodek by CinnamonGirlMika   9. Tower - Other Side Of Wisla by skarzynscy
10. Little Tower And Sun by skarzynscy   11. Tower and Roof Of Church by skarzynscy
More Journal Entries

Newest Members

:iconakitku::iconbricksandstones::iconslidespl::iconcinnamongirlmika::iconmikopol::iconiagal::iconmonika-poland::iconkubica::iconxyrcon::iconkyniek::icongrimdreamart::iconhalkatla123::iconmadvied::iconyarrowbadrabbit::iconlildash::iconhk86::icondragoanasazi::iconflyp93::iconequalstudio::iconmelomonster:

Affiliates

:iconpolska-malowana::iconlublin-voivodeship::iconabandoned-cracow:

Favourites

Comments


Add a Comment:
 
:iconbricksandstones:
BricksandStones Featured By Owner Apr 24, 2013
Dzieki za przyjecie mnie do grupy :)
Reply
(1 Reply)
:iconri-chan66:
ri-chan66 Featured By Owner May 21, 2012
Mam jeden rysunek, którego główną inspiracją była Katedra (tak, ten z brzozą)
Reply
(3 Replies)
Add a Comment: